Zmiana rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku istosowania produktów biobójczych cz.II produkty biobójczeKomisja: Komisja ogłosiła komunikat dla Parlamentu Europejskiego, który obejmuje aspekt budżetowy m.in. finansowanie ECHA i produktów biobójczych. Ograniczenia budżetowe zostały zatwierdzone na lata 2019-2020. Natomiast jeżeli chodzi o lata wcześniejsze tj 2014-2018, liczba zrewidowanych stanowisk w ECHA pozostaje bez zmian. Prawdą jest, iż po roku 2018 dojdzie do istotnych redukcji stanowisk i komunikat do Parlamentu Europejskiego wyraźnie to podkreśla. Ważnym aspektem rozporządzenia dotyczącego
produktów biobójczych jest budżet, a w szczególności artykuł 78. Celem tego artykułu jest wyraźne podkreślenie, iż budżet i system rachunkowości muszą być oddzielone, czyli poszczególne działania muszą być odrębnie księgowane. Ważne jest, aby koszty były związane z konkretną działalnością, a nie stanowiły subsydiów dla innych działań.
Mogą pojawić się trudności w rozumieniu zrównoważonego budżetu w dziedzinie środków biobójczych. Nie chodzi o uchylenie przepisów artykułu 78, a o znalezienie rozwiązania dla tymczasowych problemów ECHA.

Przedstawiciel ECHA: Przewidziano cięcia dotyczące zasobów Komisji na lata 2019-2020. Jeżeli jednak wystąpią cięcia na granicy 45 %, mogą wystąpić problemy w rozwiązywaniu bieżących spraw. To nie są problemy krótkiej perspektywy czasowej, ale także te na lata przewidywanych cięć. Zasadne jest wniesienie prośby o modyfikację artykułu 78, np. jeżeli chodzi o finansowanie narzędzi informatycznych, gdzie trudno będzie rozbić poszczególne elementy tych narzędzi na konkretne kwoty. Dotyczy też działalności
administracyjnej agencji. To, czego należy unikać, to praca wszystkich agencji w jednym miejscu, a to przewidują te cięcia.

C.Lepage: Rozporządzenie przyjęte w 2012 r. ma za sobą długie negocjacje, dotyczące przede wszystkim kwestii ochrony środowiska. Należy wnieść takie poprawki, aby to rozporządzenie mogło funkcjonować poprawnie i z dobrym skutkiem dla wszystkich państw członkowskich. Należy porozumieć się, co do aspektów technicznych i odpowiednio wdrożyć je w życie.

J.Girling: Należy zająć się doprecyzowaniami technicznymi. Większość spornych aspektów dotyczy sytuacji przejściowych, było to przedmiotem dyskusji podczas drugiego czytania. Poszukiwano wtedy rozwiązań kompromisowych, dobrych dla wszystkich państw członkowskich. Ważne jest, aby skupić się na dodaniu technicznych poprawek do rozporządzenia o produktach biobójczych.