Pytanie ustne nr 2012/06 skierowane przez Chrisa Daviesa w sprawie pestycydów z grupy neonikotynoidów produkty biobójczeKomisja Europejska: Neonikotynoidy jako produkty biobójcze są poważnym problemem dla zdrowia pszczół. Nie jest to nowy problem. Sami pszczelarze odnoszą się z wielkim niepokojem od 10 lat do tej kwestii, zaś Komisja już 5 lat temu zaalarmowała EFSA. W 2010 roku podjęto decyzje, aby zwiększyć działania podejmowane przez przemysł w celu ograniczenia neonikotynoidów, ale problem jeszcze się nasilił. Wraz z publikacją dwóch badań; francuskiego i angielskiego a potem jeszcze niemieckiego w marcu 2012 roku wykazano, że bardzo niskie dawki neonikotynoidów znajdują się na kwiatach i w roślinach, których ziarna były traktowane tymi substancjami a następnie odwiedzane przez pszczoły. Te substancje powodują efekt dezorientacji pszczół. Niestety, pomimo zakazu, częstym jest stosowanie tych substancji podczas okresu kwitnienia. W UE 80 % upraw jest odwiedzanych przez pszczoły. Tym samym, jeśli nie będzie upraw to nie będzie też pszczół a zatem także owoców. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z wagi tego problemu. EFSA 16 stycznia wydala trzy ważne opinie na temat różnych grup neonikotynoidów. We wnioskach można znaleźć stwierdzenie, że występuje poważny, nagły problem odnośnie toksyczności. Trzy substancje spośród pięciu pestycydów, które są dozwolone w grupie neonikotynoidów są szczególnym zagrożeniem, jeśli chodzi o toksyczność wobec pszczół. Należy się teraz zastanowić w jaki sposób te trzy opinie zmienić na konkretne przepisy. Komisja wystosuje odpowiednie propozycje, żeby uwzględnić w ustawodawstwie wszystkie opinie. Pełen zakaz używania neonikotynoidów będzie miał bardzo poważne skutki gospodarcze. Analiza Komisji wykazuje, że traktowanie ziaren tymi pestycydami systemowymi jest czymś innowacyjnym w przeciwieństwie do klasycznego traktowania upraw.

Przedstawiciel EFSA: Została zamówiona analiza w Agencji Środowiskowej w sprawie wpływu neonikotynoidow na pszczoły. Dostęp do niej jest publiczny. Analiza została oparta na wiedzy eksperckiej. Przeanalizowano literaturę naukową w odniesieniu do wpływu neonikotynoidow na pszczoły. Szkody dla kolonii pszczół zwiększają się w całej Europie. Neonikotynoidy są pestycydami wykorzystywanymi w rolnictwie. Coraz częściej widać, że wykorzystanie tych pestycydów wiąże się z zanikaniem organizmów zapylających rośliny. Opinia publiczna jest tym tematem bardzo zainteresowana. Temat ten ma też znaczenie polityczne. Parlament Europejski potrzebuje szczegółowych informacji a Komisja zwróciła się o przygotowanie badania naukowego. Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności przeprowadziła analizę wpływu neonikotynoidów na pszczoły. Wyniki tych analiz zostaną wkrótce opublikowane. Neonikotynoidy mają znaczny wpływ na pszczoły a także trzmiele. Pestycydy te migrują poprzez całą roślinę do samego kwiatu i powodują wystawienie na działanie substancji trującej.

Produkty biobójcze - pestycydy

Produkty biobójcze – pestycydy

 Wystawienie na rożnego rodzaju klasy neonikotynoidów zmniejsza dobrostan pszczół oraz może przyczynić się do zmniejszenia odporności na choroby wśród nich. Wszelkie badania sprawdzające podjęto po otrzymaniu mandatu ze strony Komisji Europejskiej. Zajęto się trzema grupami neonikotynoidów. Wnioski zostały przyjęte we wrześniu po czym zostały one opublikowane. Komisja stwierdziła, że powinno się rozpatrzeć wszystkie autoryzowane rozwiązania w Unii Europejskiej. Komisja przekazała, jakie dane powinny zostać wzięte pod uwagę podczas oceny ryzyka. Opinie naukowe zostały potraktowane bardzo poważnie, nie opierano się na panelu zewnętrznych ekspertów, gdyż oceny dokonywali pracownicy agencji. Opinia naukowa dotyczyła oceny ryzyka stosowania neonikotynoidów i zostało to włączone w ocenę. Opierano się na wszelkiej dostępnej literaturze naukowej. Przygotowany został projekt wniosków dla każdego z neonikotynoidów. Główne wnioski są dość złożone. W przypadku wielu z autoryzowanych rozwiązań nie mieliśmy danych potrzebnych do finalizacji oceny ryzyka. Tylko zastosowaniu w kierunku roślin nieatrakcyjnych dla pszczół, uznane zostało za niskie ryzyko.