Ch. Klaß – sprawozdawczyni – Wprowadzenie do obrotu i stosowania produktów biobójczych cz.I produkty biobójczePrzedstawiciel Komisji Europejskiej – Obecne prawodawstwo dot. autoryzacji i umieszczania na rynku produktów biobójczych regulowane jest przez Dyrektywę z roku 1998. Przekształcenie dyrektywy w rozporządzenie wiąże się ze zmniejszeniem obciążeń administracyjnych i biurokracji oraz brakiem okresów przejściowych. Obowiązująca Dyrektywa pomogła w ochronie środowiska, ale trzeba także dbać o zdrowie człowieka. Produkty, na które działano biocydami muszą być oznakowane, a ich stosowanie musi dostać zezwolenie w Europie. Biocydy mogą być wycofane z użycia lub zastąpione przez inne substancje. Rewizja Komisji uwzględnia także kwestię testów na zwierzętach. Trzeba ograniczyć koszty przestrzegania przepisów. Nowe propozycje zawierają ograniczenia kosztów dla branży. Producent nie musiałby otrzymać pozwolenie we wszystkich krajach członkowskich. Miałoby miejsce wzajemne uznanie. Obniżone zostały opłaty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo ECHA zostanie powierzone wykonanie niektórych zadań technicznych i naukowych.

Ch. Klaß – należy uwrażliwić opinię publiczną na kwestię biocydów. Stosuje się je do tego, aby zarazki nie były przenoszone, aby żywność była trwała, z kolei w szpitalach do dezynfekcji. Służą walce z zarazkami. Środki biobójcze są szeroko stosowane, ale są niebezpieczne. Należy więc rozważyć ich zalety i wady oraz doprowadzić do harmonizacji tej kwestii we Wspólnocie. Chodzi o lepsze
stosowanie biocydów oraz zmniejszenie zagrożeń. Kontrola produktów biobójczych jest bardzo droga.

C. Lepage – Dyrektywa zawiera za dużo wyjątków. Kilku posłów zauważyło, że obecnie co się tyczy biocydów jeżeli jedno państwo je uznało, inne musi zrobić to samo, z kolei w przypadku pestydów nie ma takiej konieczności.

V. Prodi – należy wprowadzić procedurę centralnego dopuszczania produktów do obrotu.